10 Fév 2017
Virstellung vun der Motioun fir eng nohalteg Energiepolitik, no bei de Bierger an de Betriber v.d. Stad

Virstellung vun der Motioun fir eng nohalteg Energiepolitik, no bei de Bierger an de Betriber v.d. Stad (CC 06-02-2017) D’Motiver vun deser Motion sinn: (a) d’Engagementer, déi d’Lëtzebuerger Regirung op der COP21 zu Paräis geholl huet fir d’Zäregaser ze reduzéieren, an déi op allen Entscheedungsniveau-en, also och an de Gemengen sollen ëmgesat ginn. –> grouss Erausfuederung, […]

Plus d'informations
10 Fév 2017
Prise de position déi Lénk par rapport au plan d’action environnemental : rapport environnemental 2015 et rétrospective 2006-2015 – principaux enjeux 2016/2017

Prise de position déi Lénk par rapport au plan d’action environnemental : rapport environnemental 2015 et rétrospective 2006-2015 – principaux enjeux 2016/2017

Plus d'informations
20 Jan 2017
déi Lénk au conseil communal de la Ville de Luxembourg

Aux élections communales d’octobre 2011, déi Lénk ont obtenu 2 mandats sur 27 au conseil communal de la Ville de Luxembourg. Depuis lors, David Wagner, Justin Turpel, Guy Foetz et Joël Delvaux, qui se sont relayés comme conseillers communaux, tel qu’il est prévu dans les statuts de déi Lénk, ont pris de multiples initiatives, que […]

Plus d'informations
21 Déc 2016
Die katholischen Kirchengebäude in den Besitz des zukünftigen „Fonds“ geben!

Den Bemühungen der Stadt, um die Besitzverhältnisse der Kirchen in der Stadt zu klären gebührt unser Lob. Hier wurde sehr gute Arbeit geleistet.

Plus d'informations
16 Déc 2016
Stellungnahme von déi Lénk zum Budget 2017 der Stadt Luxemburg

Das diesjährige Budget der Stadt Luxemburg steht unter dem Einfluss einer Reform der Gemeindefinanzen.
Insgesamt kann man feststellen, dass die Stadt Luxemburg gegenüber dem Vorjahr kein Geld verliert. Allerdings wird die Abhängigkeit vom Staat größer, was der Gemeindeautonomie bestimmt nicht nutzt….

Plus d'informations

Les autres sections

Photos

no images were found

Plus >